Fundacja Oikonomos

Regulamin przyznawania stypendium Fundacji „Oikonomos”
na rok szkolny 2017/2018§ 1.
Decyzję o przyznaniu stypendium i jego wysokości podejmuje Zarząd Fundacji.
§ 2.
Stypendium przyznawane jest dzieciom i młodzieży uczącej się, która:
 • Jest zameldowana na terenie województwa podlaskiego,
 • Znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
 • Wyróżnia się szczególnymi uzdolnieniami,
 • Posiada średnią ocen: uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum przynajmniej 5,0; uczeń szkoły średniej przynajmniej 4,80
 • Cieszy się nienaganną opinią dotyczącą zachowania i postawy moralnej,
 • Złoży wniosek o przyznanie stypendium.
 • Otrzyma rekomendację szkoły, w której uczęszcza na zajęcia.
§ 3.
Zasady przyznawania stypendiów:
 • Wniosek może składać zainteresowany lub jego rodzice/opiekunowie prawni.
 • Formularze wniosków wydaje Zarząd Fundacji.
 • Kompletny wniosek składa się na adres Fundacji.
 • Stypendium przyznaje się na okres roku szkolnego.

§ 4.
Zasady wypłacania stypendiów:
 • Stypendium jest wypłacane w formie comiesięcznego wsparcia, przez okres jednego roku szkolnego.
 • Stypendium nie jest wypłacane w okresie wakacji.
§ 5.
Postanowienia końcowe:
1) W przypadkach szczególnie uzasadnionych, Zarząd może podjąć decyzję o zmianie wysokości wypłacanej kwoty lub zaprzestaniu wypłat.
2) Terminy i częstotliwość wypłacania stypendiów może ulegać zmianom w zależności od pozyskanych środków.
3) W uzasadnionych przypadkach losowych, dopuszcza się odstępstwo od przyjętych zasad i rozstrzyga się przypadek indywidualnie.


PLIKI DO POBRANIA:
REGULAMIN
WNIOSEK O STYPENDIUM